Quarterly Results
Profit & Loss
Balance Sheet
Cash Flow
All values in USD millions
Apr '21
Aug '21
Mar '22
Apr '22
Nov '22
Revenues
230
NA
NA
NA
NA
Cost of Revenue
18
NA
NA
NA
NA
General & Administrative Expenses
203
NA
NA
NA
NA
Operating Expenses
203
NA
NA
NA
NA
Interest Expense
3
NA
NA
NA
NA
Depreciation, Amortization & Accretion
NA
NA
NA
NA
NA
Earnings & Depreciation Amortization (EBITDA)
NA
NA
NA
NA
NA
Gross Profit
213
NA
NA
NA
NA
Net Income
6
NA
NA
NA
NA
Weighted Average Shares
136
136
137
137
137
Operating Income
10
NA
NA
NA
NA