Quarterly Results
Profit & Loss
Balance Sheet
Cash Flow
All values in USD millions
Jul '21
Mar '22
Aug '22
Feb '23
Jul '23
Revenues
76
NA
NA
NA
NA
Cost of Revenue
58
NA
NA
NA
NA
General & Administrative Expenses
32
NA
NA
NA
NA
Operating Expenses
98
NA
NA
NA
NA
Interest Expense
0
NA
NA
NA
NA
Depreciation, Amortization & Accretion
NA
NA
NA
NA
NA
Earnings & Depreciation Amortization (EBITDA)
NA
NA
NA
NA
NA
Gross Profit
17
NA
NA
NA
NA
Net Income
-61
NA
NA
NA
NA
Weighted Average Shares
735
793
849
847
847
Operating Income
-81
NA
NA
NA
NA