Quarterly Results
Profit & Loss
Balance Sheet
Cash Flow
All values in USD millions
Dec '22
Mar '23
Apr '23
Aug '23
Sep '23
Revenues
NA
60
NA
NA
NA
Cost of Revenue
NA
50
NA
NA
NA
General & Administrative Expenses
NA
55
NA
NA
NA
Operating Expenses
NA
67
NA
NA
NA
Interest Expense
NA
0
NA
NA
NA
Depreciation, Amortization & Accretion
NA
NA
NA
NA
NA
Earnings & Depreciation Amortization (EBITDA)
NA
NA
NA
NA
NA
Gross Profit
NA
10
NA
NA
NA
Net Income
NA
-33
NA
NA
NA
Weighted Average Shares
2,046
2,167
2,079
13,938
13,938
Operating Income
NA
-57
NA
NA
NA